GDPR informácie

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Vážime si Vašu dôveru, ktorú nám dávate  pri poskytovaní Vašich osobných údajov a záleží nám na tom, aby ste rozumeli tomu, ako budú Vaše osobné údaje použité a vedeli tak zvážiť, či nám ich poskytnete. Tieto Zásady ochrany osobných údajov Vám vysvetlia, ako budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom našej webovej stránky spracovávané, chránené, a taktiež aké sú v súvislosti s tým Vaše možnosti.

Kladieme dôraz na súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s platnými právnymi predpismi a požiadavkami z nich vyplývajúcich. Cieľom tohto textu je Vás, ako dotknuté osoby transparentne informovať o spôsobe spracovania a ochrane osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

V texte sa dozviete najmä tieto informácie: 

 1. aké osobné údaje o Vás, ako dotknutých osobách ako prevádzkovateľ  zhromažďujeme a ako ich používame,
 2. dôvod, prečo ich zhromažďujeme a tiež komu ich poskytujeme,
 3. akým spôsobom používame Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete ako dotknuté osoby na to, aby sme Vám mohli  poskytovať kvalitné, profesionálne služby,
 4. vysvetlíme Vám Vaše práva a možnosti, ako dotknutým osobám týkajúce sa Vami poskytnutých osobných údajov, ktoré o Vás zhromažďujeme a spracovávame.
 5. Ako sa staráme o ochranu súkromia Vás, ako dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby. Prevádzkovateľom týchto webových stránok je JUDr. Drahomíra Caroline Bohačiková, so sídlom Oravská 2352/3, 010 01 Žilina, IČO: 50389505. Kontaktné údaje: 0948 466 000, judr.bohacikova@gmail.com.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese judr.bohacikova @gmail.com.

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých ste Vy, ako dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré  spracúvame, závisí od účelu, pre ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané.

Jednotlivé typy osobných údajov, ktoré spracúvame, závisia od účelu, pre ktorý ich spracúvame a tiež právneho základu, na základe ktorého ich spracúvame.

Aké údaje o dotknutých osobách spracúvame

Spracúvané osobné údaje sú rôzne v závislosti od žiadosti dotknutej osoby vykonanej na našej webovej stránke.

Objednanie služby 

Pre objednanie služby prevádzkovateľ v objednávkovom formulári od dotknutej osoby požaduje osobné údaje potrebné na preukázanie seriózneho záujmu o služby poskytovateľa a to v rozsahu meno a priezviskotelefónne čísloe-mailová adresa. Na základe týchto poskytnutých údajov prevádzkovateľ následne kontaktuje dotknutú osobu a v prípade potvrdenie objednávky sa prevádzkovateľ s dotknutou osobou dohodnú na realizácii služby. V závislosti od druhu služby, ktorú dotknutá osoba požaduje môžeme o dotknutých osobách spracovávať okrem vyššie uvedených údajov aj ďalšie údaje, a to: Titul pred menom, titul za menomnárodnosť, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, doklad totožnosti, číslo dokladu totožnosti, vyobrazenie podoby, miesto narodenia, predchádzajúce meno a priezvisko, meno a priezvisko matky, rodné priezvisko matky, meno a priezvisko otca, výšku obchodného podielu v spoločnosti. V prípade ak je dotknutá osoba aj konateľom, teda zastupuje právnickú osobu ďalej aj obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH a sídlo tejto spoločnosti.

Kontaktný formulár 

Prevádzkovateľ umožňuje komukoľvek informovať sa ohľadom poskytovania jeho služieb,  či ohľadom akýchkoľvek iných skutočností týkajúcich sa obchodnej činnosti prevádzkovateľa, a to práve prostredníctvom kontaktného formulára, v ktorom dotknutá osoba okrem opisu svojej požiadavky na prevádzkovateľa uvedie údaje potrebné k jej vybaveniu ,a to: meno, priezvisko, e-mailová adresu a telefónne číslo. 

Na aké účely používame osobné údaje dotknutých osôb

Uzavretie a následné plnenie zmluvy, ktorej jednou zmluvnou stranou je dotknutá osoba a druhou prevádzkovateľ, alebo úkony, ktoré je potrebné vykonať na základe žiadosti dotknutej osoby ešte pred uzatvorením zmluvy.

Vyššie uvedený právny základ sa týka spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby na účely:

 • uzatvorenia zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a na účely jej riadneho plnenia oboma zmluvnými stranami

     na účely zodpovedania otázok dotknutej osoby prostredníctvom kontaktného

      formulára, ktoré súvisia s poskytovaním služieb prevádzkovateľa

Spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných prevádzkovateľom 

Vyššie uvedený právny základ sa vzťahuje k spracúvaniu Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby na tieto účely:

 1. Na vymáhanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
 2. Využívanie cookies bez profilovania dotknutej osoby a bez možnosti identifikovať príslušné spojenie medzi dotknutou osobou a konkrétnou IP adresou. Informácie o cookies použitých na webovej lokalite prevádzkovateľa, súhlasu s ich používaním podľa § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách, ako aj jeho odvolania, nájdete v sekcii cookies.

Spracúvanie osobných údajov na základe slobodného a informovaného súhlasu dotknutej osoby 

Vyššie uvedený právny základ sa vzťahuje k spracúvaniu Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby na tieto účely:

 1. Na zabezpečenie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára prevádzkovateľa, zverejneného na jeho webovej stránke, v rámci ktorej sa vybavujú  požiadavky a otázky , ako aj komunikácia s takou dotknutou osobou, ktorá zatiaľ nemá zmluvný vzťah s prevádzkovateľom, ktorý by umožňoval spracúvať jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa, telefónne číslo na inom právnom základe; takáto dotknutá osoba súhlasí s takýmto spracovaním osobných údajov vyplnením a odoslaním kontaktného formulára.

Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi povinnosť uchovávať osobné údaje alebo dokumentáciu, v ktorej sú obsiahnuté, najmä pokiaľ ide o uchovávanie údajov o dotknutej osobe uvedených na faktúre, zmluvách, objednávkach v účtovníctve prevádzkovateľa, v internej databáze obchodnej činnosti, alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom verejnej moci, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa, prípadne ktoré riešia spory, či uskutočňujú výkon právoplatných a vykonateľných rozhodnutí.

Ako dlho spracúvame osobné údaje

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania údajov počas trvania účelu, na ktorý prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby získal.
 2. Prevádzkovateľ uchováva údaje dotknutých osôb s ktorými má platnú dlhodobú zmluvu pokým je táto zmluva platná a následne počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť 5 rokov od jej vybavenia.
 3. Prevádzkovateľ uchováva údaje dotknutých osôb s ktorým poskytol im službu na základe zmluvy počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť 5 rokov od jej vybavenia.
 4. Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ získal na základe dobrovoľného a informovaného súhlasu so zaslaním kontaktného formulára, tieto údaje spracúvame a evidujeme len pokiaľ nedôjde k objednaniu služby, pričom následne postupujeme, ako je hore uvedené. V prípade, že k objednaniu nedôjde, tieto údaje zmazávame bez zbytočného odkladu.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre vlastné interné účely. Okrem toho môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje osobám, ktoré nám môžu  poskytovať služby (napr. ekonomické, právne).

 1. Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo ak dotknutá osoba na takéto poskytnutie udelila výslovný súhlas. V rámci spracovania objednávky a plnenia zmluvy sú osobné údaje poskytované zmluvným poskytovateľom služieb prevádzkovateľa, ako napr. partnerské advokátske kancelárie, partnerské notárske úrady a podobne. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité len na účely plnenia zmluvy alebo poskytovania iných služieb prevádzkovateľa dotknutej osobe.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ  v súčasnosti neposkytuje osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani treím osobám, s výnimkou tretích osôb, ktoré nám môžu poskytovať  služby (napr. ekonomické, právne).

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu – v tomto prípade prevádzkovateľ už osobné údaje dotknutej osoby nesmie ďalej spracúvať,
 3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom

Na základe žiadosti dotknutej osoby doručenej prevádzkovateľovi vydá prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vydá na základe takej žiadosti kópiu osobných údajov, ktorá obsahuje všetky náležitosti v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Vystavenie takejto kópie je bezplatné. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ prevádzkovateľ eviduje o dotknutej osobe nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada alebo bezodkladne po tom, čo dotknutá osoba o potrebe doplnenia osobných údajov prevádzkovateľa oboznámi.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, keď: 

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutej osoby na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

Prevádzkovateľ však osobné údaje dotknutej osoby, napriek jej žiadosti nevymaže, ak je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvanie osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v prípade ak:

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov námietkou počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. ak spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,
 3. ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatňovanie právnych nárokov,
 4. ak dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to do času overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba požiada o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby a v prípade zrušenia takéhoto obmedzenia spracúvania osobných údajov bude dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov 

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe spracúvané osobné údaje, pričom má dotknutá osoba právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi .

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.  Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu nie je jeho odvolaním dotknutá.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov SR

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jeho práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Vaše prípadné otázky radi zodpovieme na emailovej adrese: judr.bohacikova@gmail.com.